cropped-indu-black-150x150-1.png

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.atomicsystems.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 

2.

Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Atomic Systems sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-529), ul. Józefińska 43/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000659314, NIP: 9452201902, REGON: 366374228, zwana dalej AS.

 

3.

Dane osobowe zbierane przez AS za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

4.

AS dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

1.

AS zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.

 

2.

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 

a)

 
 

b)

 
 

c)

 
 

d)

 
 

3.

W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje:

 

a)

 
 

b)

 
 

a.

kod pocztowy i miejscowość;

 

b.

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 

c)

 
 

d)

 
 

4.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 

a)

 
 

b)

 
 

5.

Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

 

6.

W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:

 

a)

 
 

b)

 
 

a.

kod pocztowy i miejscowość;

 

b.

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 

c)

 
 

d)

 
 

7.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 

a)

 
 

b)

 
 

8.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

 

9.

W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:

 

a)

 
 

b)

 
 

c)

 
 

10.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

11.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

12.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

13.

Przekazanie danych osobowych do AS jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 

1.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta AS przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom AS co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 

a)

 
 

b)

 
 

2.

Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

3.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

 

a)

 
 

b)

 
 

4.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

 

5.

W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail AS będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.

 

6.

W przypadku skierowania żądania AS udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 

1.

Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez AS na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez AS produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.

 

2.

AS wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a)

 
 

b)

 
 

3.

AS wykorzystuje cookies własne w celu:

 

a)

 
 

b)

 
 

4.

AS wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 

a)

 
 

b)

 
 

c)

 
 

d)

 
 

e)

 
 

5.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

6.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

a)

 
 

b)

 
 

c)

 
 

d)

 
 

e)

 
 

f)

 
 

7.

AS może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez AS przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

 

8.

Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. AS nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 

1.

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 

a)

 
 

b)

 
 

c)

 
 

d)

 
 

2.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

a)

 
 

b)

 
 

c)

 
 

3.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

a)

 
 

b)

 
 

a.

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 

b.

wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 

c.

wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 

d.

dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

e.

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu AS podlega;

 

f.

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

c)

 
 

4.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

 

a)

 
 

b)

 
 

a.

gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas AS ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 

b.

gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 

c.

gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

d.

gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 

5.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

 

a)

 
 

a.

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 

b.

uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 

c.

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

6.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

 

a)

 
 

7.

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

a)

 
 

8.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, AS spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – AS nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

9.

Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 

10.

Użytkownik ma prawo żądać od AS przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

 

11.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 

1.

AS zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. AS stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 

2.

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. AS nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 

3.

AS nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 

1.

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym AS poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

 

2.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@atomicsystems.pl

 

3.

Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018 r.

      

Napisz do nas!

Odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania.
Postaramy opowiedzieć na Państwa pytania w możliwym najszybszym czasie.

Siedziba

INDUFORCE – Rafał Michalski
NIP: 6561769787
M. Pszona 41/29
31-462 Kraków Poland

Kontakt

Mobile: +48 501 604 406
Fax: +48 14 662 19 12
E-mail: biuro@induforce.eu


Copyright © induforce.eu   
Wszelkie prawa zastrzeżone.